Adatvédelmi nyilatkozat

A következőkben tájékoztatjuk Önt a weboldalunk használata során történő személyes adat-gyűjtéséről. Személyes adat minden az Ön azonosítására alkalmas adat, pl. a név, lakcím, e-mail cím, felhasználói viselkedés. Széleskörű technikai és üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az Ön adatait megóvjuk a véletlen vagy szándékos manipuláció, adatvesztés, megsemmisülés vagy jogosulatlan személyek hozzáférése ellen. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és a technológia fejlődéséhez igazítjuk.

1 Adatkezelő

Az EU adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikk (7) bekezdése szerint az adatkezelő a Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen, Tel.: +49 (0) 4101/ 303-0, Fax: +49 (0) 4101/ 303-333 (lásd Impresszum).

2 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselőnk a Dataprotection@contact.europe.yamaha.com e-mail címen érhető el.

3 Az Ön jogai

Ön személyes adataival kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik velünk szemben:

3.1 Általános jogok
Önnek joga van az adatokkal kapcsolatos tájékoztatásra, az adatok helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására, valamint az adatok kezelése és továbbítása elleni tiltakozásra. Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Önnek joga van hozzájárulását jövőbeli hatállyal visszavonni tőlünk.

3.2 Jogos érdek alapján történő adatkezelés esetében fennálló jogok
Önnek a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján bármikor joga van saját helyzetéből adódó okokból tiltakozni az olyan, Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont (Közérdekből végzett adatkezelés) vagy a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont (Jogos érdek érvényesítése érdekében végzett adatkezelés) alapján történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az Ön tiltakozása esetén az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.3 Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése esetén fennálló jogok
Amennyiben személyes adatait közvetlen üzletszerzési céllal kezeljük, abban az esetben Önnek a GDPR 21. cikk (2) bek. alapján bármikor joga van személyes adatainak ilyen üzletszerzési célú kezelése ellen tiltakozni, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzési célhoz kapcsolódik.

Amennyiben Ön személyes adatainak ilyen közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen tiltakozik, abban az esetben személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célból.

3.4 Panasz felügyeleti hatóságnál benyújtására való jog
Ezenkívül joga van egy illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál személyes adatai általunk végzett kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani.

4 Személyes adatok gyűjtése weboldalunk látogatása során

Amennyiben Ön pusztán információszerzési céllal látogat el weboldalunkra, tehát ha nem regisztrál, vagy más módon nem továbbít adatokat számunkra, akkor csak az Ön böngészője által szerverünknek küldött személyes adatokat gyűjtjük. Amikor Ön meg kívánja tekinteni weboldalunkat, akkor mi a következő, a weboldal Önnek való megjelenítéséhez, valamint a stabilitás és biztonság garantálásához technikailag szükséges adatokat gyűjtjük. Az adatgyűjtés jogi alapját a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja képezi:

- IP-cím, lekérdezés dátuma és időpontja, időzóna-eltolódás a greenwichi középidőhöz (GMT/UTC) képest, kérés tartalma (konkrét oldal), hozzáférési státusz/HTTP-státuszkód, mindenkori továbbított adatmennyiség, a weboldal, amelyről a kérés érkezik, böngésző, operációs rendszer és annak felülete, böngésző szoftver nyelve és verziója.

5 Kapcsolatfelvétel e-mailen vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

Amikor Ön e-mailen vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, akkor kérésének megválaszolása céljából eltároljuk az Ön által megküldött adatokat (e-mail cím, szükséges esetben az Ön neve és telefonszáma). Amennyiben kapcsolatfelvételi űrlapunkon nem a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat kérünk be, akkor ezeket az adatokat mindig opcionálisként jelöljük meg. Az ilyen adatok az Ön kérésének pontosítására és ügyének hatékonyabb lebonyolítására szolgálnak. Az ilyen adatok megadása kifejezetten önkéntes alapon történik, az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint megadott hozzájárulásával. Amennyiben ilyenkor kommunikációs csatornákkal kapcsolatban kérünk be adatokat (például e-mail címet, telefonszámot), akkor Ön ahhoz is hozzájárul, hogy adott esetben ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül keressük meg ügyének megválaszolása céljából. Természetesen ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja.

Az ezekkel összefüggésben keletkező adatokat azután töröljük, miután azok tárolása már nem szükséges, illetve korlátozzuk azok kezelését, amennyiben az adatokra megőrzési kötelezettségünk áll fenn.

6 Hírlevelek

6.1 Általános információk
A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint megadott hozzájárulásával feliratkozhat aktuális ajánlatainkat tartalmazó hírlevelünkre. A hírlevelünkre történő feliratkozáshoz az ún. e-mail megerősítéses (Double-opt-in) módszert alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy feliratkozása után a megadott e-mail címre kiküldünk egy e-mailt, amelyben annak megerősítésére kérjük, hogy kéri a hírlevél küldését. Amennyiben feliratkozását nem erősíti meg 72 órán belül, abban az esetben adatait zároljuk, és egy hónap elteltével automatikusan töröljük.

Ezenkívül az Ön csatolt IP-címét és a feliratkozás és megerősítés időpontját is tároljuk. Eljárásunknak az a célja, hogy feliratkozását igazolni tudjuk, és az Ön személyes adataival való esetleges visszaéléseket fel tudjuk deríteni.

A hírlevél kiküldéséhez Önnek csupán az e-mail címét, a használt nyelvet és az országát kötelező megadnia. A további, külön megjelölt adatok megadása önkéntes alapon történik, és azokat az Ön személyes megszólítására használjuk. Megerősítését követően e-mail címét a hírlevél kiküldése céljából eltároljuk. Ennek jogi alapját a GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja képezi.

A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és a hírlevél küldését lemondhatja. A hozzájárulás visszavonásáról vagy a minden hírlevélben közölt hivatkozásra kattintva, vagy a fent megadott adatvédelmi tisztviselő megkeresése útján nyilatkozhat.

6.2 Hírlevelek nyomon követése
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy hírlevelünk kiküldésekor kiértékeljük az Ön felhasználói viselkedését. A kiértékelés elvégzése céljából a kiküldött e-mailek úgynevezett követő pixeleket tartalmaznak. A kiértékelésekhez a nevezett adatokat és a követő pixelt az Ön e-mail címéhez és egy egyedi azonosítóhoz társítjuk. A hírlevélben található hivatkozások szintén tartalmazzák ezt az azonosítót.

Az adatokat kizárólag álnevesítve gyűjtjük, így tehát az azonosítókat nem kapcsoljuk össze az Ön többi személyes adataival, ezért az Ön közvetlen személyes azonosítása ki van zárva. Az információkat arra az időtartamban tároljuk, ameddig Ön feliratkozott a hírlevélre.

Az e-mailben küldött hírlevelek nyomon követése azonban abban az esetben nem lehetséges, ha Ön e-mail-levelezőprogramjában alapbeállításként kikapcsolta a képek megjelenítését. Ilyenkor Önnek nem jelenik meg a hírlevél teljes tartalma, és előfordulhat, hogy nem tudja használni az összes funkciót. Amennyiben manuálisan engedélyezi a képek megjelenítését, akkor megtörténik a fent leírt nyomon követés.

7 Regisztráció és a portál használata

Önnek lehetősége van regisztrálni és ügyfélfiókot létrehozni nálunk. A regisztrációhoz az Ön következő adatait gyűjtjük és tároljuk el:
– megszólítás
– utónév
– vezetéknév
– e-mail cím (felhasználónév)
– jelszó
– ország
– nyelv
– lakcím
– születési hely (opcionális)
– termékek iránti érdeklődés (opcionális)
– termékregisztrációk (opcionális)
– érdeklődési körök (opcionális)

A regisztrációnál az ún. e-mail megerősítéses (Double-opt-in) módszert alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy regisztrációja csak akkor zárul le, ha Ön előtte az erre a célra küldött megerősítő e-mailben található hivatkozásra kattintva megerősíti regisztrációját. Amennyiben Ön 72 órán belül nem erősíti meg regisztrációját, akkor a regisztrációt töröljük adatbázisunkból. Az előbb leírt adatokat kötelező megadni, az összes többi információt pedig portálunk használatakor önkéntes alapon tudja a rendelkezésünkre bocsátani.

Sikeres regisztrációt követően személyes, jelszóval védett hozzáférést kap, és megtekintheti és kezelheti az Ön által megadott adatokat. A regisztráció önkéntes alapon történik, de feltétele lehet szolgáltatásaink igénybevételének.

Ha Ön használja portálunkat, akkor addig tároljuk az Ön szerződés teljesítéséhez szükséges adatait, szükség esetén a fizetési móddal kapcsolatos adatokat is, ameddig hozzáférését nem törli véglegesen. Továbbá az Ön által önkéntesen megadott adatokat arra az időtartamra tároljuk, ameddig Ön használja a portált, amennyiben Ön nem törli ezeket az adatokat előbb. Az összes adatot a védett ügyfélterületen tudja kezelni és módosítani. Ennek jogi alapját a GDPR 6. cikk. (1) bek. a), b) és f) pontja képezi.

8 Nyereményjátékokban történő részvétel

Amikor Ön nyereményjátékokban vesz részt, akkor a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat gyűjtjük. Ilyen adatok lehetnek általában a játékba beküldött egyedi információk (pl. hozzászólás vagy fénykép), valamint a név és az elérhetőséggel kapcsolatos adatok. Előfordulhat, hogy adatait a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő partnereinknek továbbítjuk, pl. abból a célból, hogy eljuttassuk Önnek a nyereményt. Az adatkezelés és az adatok továbbítása játékonként eltérhet, ezért az ezekkel kapcsolatos feltételeket az adott részvételi feltételekben konkrétan leírjuk. A nyereményjátékban történő részvétel és az azzal kapcsolatos adatgyűjtés természetesen önkéntes alapú. Az ilyen adatkezelés jogi alapját az Ön GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulása képezi. Adatait a nyereményjáték lezárultakor töröljük.

9 Álláspályázatok

Vállalatunkhoz Ön elektronikus úton, különösen e-mailen vagy webes űrlapokon álláspályázatokat nyújthat be. Adatait természetesen kizárólag pályázatának feldolgozása céljára használjuk, és nem adjuk át harmadik személyeknek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a titkosítás nélkül küldött e-mailek nincsenek hozzáférés ellen védve.

Vállalatunkhoz álláspályázati portálunkon keresztül is küldhet be álláspályázatot. Online módon beküldött álláspályázatát rendszerünk titkosított kapcsolaton keresztül továbbítja személyügyi osztályunk részére, amelyet természetesen bizalmasan kezelünk. Adatait természetesen kizárólag pályázatának feldolgozása céljára használjuk, és nem adjuk át harmadik személyeknek. Az álláspályázati eljárás keretében történő adatkezelésről álláspályázati portálunk adatkezelési nyilatkozatában talál további információkat.

Ha Ön egy bizonyos állásra pályázott, és azt az állást közben betöltötték, vagy Önt egy másik állásra is alkalmasnak, vagy még inkább alkalmasnak tekintjük, akkor szívesen továbbítjuk pályázatát vállalaton belül. Kérjük, jelezze nekünk, ha nem járul hozzá pályázata továbbításához.

Személyes adatait az álláspályázati eljárás lezárultát követően azonnal, illetve legfeljebb 6 hónap után töröljük, amennyiben Ön nem járult hozzá kifejezetten adatainak hosszabb időre történő tárolásához, vagy ha szerződés jött létre közöttünk. Ennek jogi alapját a GDPR 6. cikk. (1) bek. a), b) és f) pontja képezi.

10 Közösségi média pluginek használata

Weboldalunk a közösségi média-szolgáltatók pluginjeit használja
- Facebook (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
- Twitter (üzemeltető: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
- Pinterest (üzemeltető: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA)
- Instagram (üzemeltető: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA)
- Linkedin (üzemeltető: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
- Youtube (üzemeltető: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Ezek a pluginek normál esetben standardizált módon adatokat rögzítenek Önről, amelyeket az adott szolgáltató szerverének továbbítanak. Az Ön magánszférájának védelme érdekében olyan technikai intézkedéseket vezettünk be, amelyek megakadályozzák, hogy az adott plugin szolgáltatója az Ön beleegyezése nélkül tudjon adatokat rögzíteni. A beágyazott plugineket tartalmazó oldalak megnyitásakor a pluginek kezdetben deaktiválva vannak. A pluginek csak az adott szimbólumra kattintva aktiválódnak, így Ön ezzel a művelettel járul hozzá ahhoz, hogy adatai az adott szolgáltatóhoz továbbításra kerüljenek. A pluginek használatának jogi alapját a GDPR 6. cikk. (1) bek. a) és f) pontja képezi.

A pluginek aktiválódásuk után olyan személyes adatokat is gyűjtenek, mint az Ön IP-címe, és ezeket az adatokat az adott szolgáltató szervereinek továbbítják, amely azután eltárolja az adatokat. Az aktiválódott közösségi média-pluginek ezenkívül az adott weboldal megnyitásakor egy egyértelmű címkével ellátott cookie-t is elhelyeznek. A szolgáltatók ilyen módon profilokat is alkothatnak az Ön felhasználói viselkedéséről. Ez történik abban az esetben is, ha Ön nem tagja az adott szolgáltató közösségi hálózatának. Amennyiben Ön tagja egy szolgáltató közösségi hálózatának, és az adott weboldal látogatásakor be van jelentkezve abba a közösségi hálózatba, akkor az adott weboldal látogatásakor rögzített adatai és a látogatással kapcsolatban keletkező információk összekapcsolhatók a közösségi hálózaton található profiljával. A mindenkori szolgáltató által Önről rögzített adatok pontos körére nem tudunk befolyást gyakorolni. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés terjedelméről, módjáról és céljáról, valamint a magánszférája védelmét szolgáló jogokról és beállítási lehetőségekről szóló további információkért kérjük, tekintse meg a mindenkori közösségi hálózat-szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát. A megfelelő adatvédelmi nyilatkozatokat a következő címeken találja meg:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy/
Google+: https://www.google.com/intl/de/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

10.1 Facebook Connect

Rendszerünkbe regisztrálhat és bejelentkezhet Facebook-fiókkal is.

Facebook-fiókkal történő regisztráció/bejelentkezés esetén Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Facebook kölcsönösen megossza velünk. Az adatkezelés jogalapját ennélfogva az Ön önkéntesen megadott, bármikor visszavonható hozzájárulása jelenti (GDPR 6. cikk (1) bekezdés).

Amennyiben Facebook-fiókjával regisztrál, a Facebook az Ön hozzájárulását fogja kérni bizonyos, Facebook-fiókjában tárolt adatainak részünkre történő továbbításához. Ilyen adatok lehetnek az Ön vezetékneve, utóneve és e-mail címe, amelyek nemének és személyazonosságának ellenőrzésére szolgálnak; továbbá általános helyadatai, a Facebook-profiljára mutató hivatkozás, időzóna, születési dátuma, profilképe, „Kedvencek”-ről szóló információk és ismerőseinek listája. Ezeket az adatokat fiókjának létrehozására, üzemeltetésére és személyre szabására használjuk fel. Ezeket az adatokat a Facebook gyűjti, és a Facebook Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseivel (https://hu-hu.facebook.com/policy.php) összhangban továbbítja a részünkre. A Facebook által részünkre továbbított információkra vonatkozó szabályokat Facebook-fiókjának Adatvédelmi beállításaiban határozhatja meg.

Amennyiben Facebook-fiókjával regisztrál rendszerünkben, abban az esetben fiókja automatikusan összekapcsolásra kerül Facebook-fiókjával, és lehetséges, hogy a weboldalainkon folytatott tevékenységére vonatkozó információk továbbításra kerülnek a Facebook részére, és a Facebook ezeket az információkat megjeleníti az Ön idővonalán és közzéteszi ismerősei számára a hírfolyamában.

11 Cookie-k használata:

Amikor Ön weboldalunkat használja, számítógépére cookie-k települnek. A cookie-k kisméretű szöveges adatállományok, amelyek merevlemezén az Ön által használt böngészőhöz rendelve tárolódnak, és amelyeken keresztül a cookie-et elhelyező helyre bizonyos információk áramlanak. A cookie-k nem képesek programokat futtatni, vagy vírusokat juttatni az Ön számítógépére. Használatuk segít az Internetes kínálat összességében felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tételében.

Ez a weboldal a következő típusú cookie-kat használja, amelyek hatókörét és működési típusát a következőkben részletezzük:

11.1 Átmeneti cookie-k
Ezek a cookie-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Ide tartoznak különösen a munkamenet-cookie-k. A munkamenet-cookie-k egy ún. munkamenet-azonosítót tárolnak, amelynek segítségével az Ön böngészőjétől érkező különböző lekérések a teljes munkamenethez rendelhetők. Számítógépét ilyen módon tudjuk azonosítani, amikor visszatér weboldalunkra. A munkamenet-cookie-k törlődnek, amikor Ön kijelentkezik, vagy bezárja a böngészőt.

11.2 Állandó cookie-k
Ezek a cookie-k egy előre meghatározott idő után automatikusan törlődnek, amely időtartam cookie-nként változhat. Önnek bármikor módjában áll törölni a cookie-kat böngészője biztonsági beállításai között.

11.3 Cookie-k blokkolása
Ön a böngészőjében tetszőleges beállításokat adhat meg, így például elutasíthatja a harmadik féltől származó cookie-k vagy akár az összes cookie elfogadását. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ilyen esetben nem biztos, hogy a weboldal összes funkcióját használni tudja.

11.4 Jogi alapok és a tárolás időtartama
Az előforduló személyes adatkezelés és az adattárolás időtartamának jogi alapjai eltérnek, ezeket a következő fejezetekben mutatjuk be.

12 Weboldal-elemzés

Weboldalaink elemzésének és optimalizálásának céljára különböző szolgáltatásokat veszünk igényben, amelyeket a következőkben mutatunk be. Ezek a szolgáltatások elemezni tudják például, hogy hány felhasználó látogatja az oldalunkat, mely információk a legkeresettebbek, vagy hogy a felhasználók hogyan találnak rá termékeinkre és szolgáltatásainkra. Többek között arról gyűjtünk adatokat, hogy egy bizonyos felhasználó milyen Internetes oldalról érkezett egy másik Internetes oldalara (hivatkozó oldal), az adott Internetes oldalon milyen aloldalakat nyitottak meg, vagy hogy milyen gyakran és milyen időtartamra látogatták meg az aloldalt. Mindez segít ajánlatunk felhasználóbarátabb kialakításában és javításában. Az ennek során rögzített adatok nem az egyes felhasználók személyes azonosítására szolgálnak. Ilyenkor anonim vagy legfeljebb álnevesített módon gyűjtünk adatokat. Az adatgyűjtés jogi alapját a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja képezi.

12.1 Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) webelemzési szolgáltatását használja. A szolgáltatás magában foglalja a Universal Analytics alkalmazását. A szolgáltatással a több készülékre kiterjedően gyűjtött adatokat, munkameneteket és interakciókat egy álnevesített felhasználói azonosítóhoz lehet hozzárendelni, ezáltal a felhasználó tevékenységeit több készülékre kiterjedően lehet elemezni.

A Google Analytics a weboldal Ön által történő használatának elemzését lehetővé tevő cookie-kat alkalmaz. A cookie segítségével a weboldal Ön által történő használatáról előállított információkat általában a Google USA-ban elhelyezkedő szerverére továbbítják, és azon tárolják. A weboldalon az IP-anonimizálás aktiválása esetén a Google az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződő államaiban az Ön IP-címét először lerövidíti. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím átkerül a Google egyik az USA-ban lévő szerverére, és ott kerül lerövidítésre. A Google Analytics az Ön böngészője által közvetített IP-címet nem vezeti össze egyéb Google-adatokkal. Ezeket az információkat a Google e weboldal működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentést állítson össze a weboldalaktivitásról, és további, a weboldalhasználattal és az Internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Ilyen célból jogos érdekünk az adatkezelés. A Google Analytics használatának jogi alapját a TMG (német Elektronikus médiáról szóló törvény) 15. § (3) bek. és a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja képezi. Az általunk küldött, cookie-khoz, felhasználói címkékhez (pl. felhasználói azonosítóhoz) vagy hirdetési azonosítókhoz társított adatok 14 hónap után automatikusan törlődnek. A lejárt megőrzési határidejű adatok törlését havonta egyszer automatikusan végezzük. A használati feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatban a következő oldalakon talál további információkat: https://www.google.com/analytics/terms/ ill. https://policies.google.com/.

A böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását; felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben ennek a weboldalnak a funkcióit esetleg nem fogja tudni teljes egészében használni. Ezenfelül megakadályozhatja a cookie-k által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) rögzítését, vagy a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő hivatkozáson található https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bővítményt. Az opt-out cookie-k a jövőben megakadályozzák az adatok rögzítését, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt. Ha más készülékeken is meg kívánja akadályozni a Universal Analytics által végzett adatgyűjtést, akkor az összes használt rendszeren el kell végeznie az opt-out folyamatot. Ide kattintva elhelyezheti az opt-out cookie-t: Google Analytics deaktiválása.

12.2 Google Tag Manager (Google Címkekezelő)
Továbbá használhatjuk a „Google Tag Manager”-t a Google webelemzési és marketing-szolgáltatásainak saját weboldalunkba történő beágyazására és kezelésére.

Az adatok Google által marketing célokra történő felhasználásával kapcsolatban a következő áttekintő oldalon talál további információkat: https://www.google.com/policies/technologies/ads , a Google adatvédelmi nyilatkozatát pedig itt találja: https://www.google.com/policies/privacy.

Ha le akarja tiltani a Google marketing szolgáltatásai által nyújtott érdeklődésen alapuló hirdetéseket, azt Google beállításainál és opt-out lehetőségeinél teheti meg: http://www.google.com/ads/preferences. Ennek során az adatkezelés jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek érvényesítése képezi.

13 Hirdetések

Annak érdekében használunk marketing célú cookie-kat, hogy felhasználóinkat érdeklődésüknek megfelelő hirdetésekkel szólítsuk meg. A cookie-kat ezenkívül hirdetéseink megjelenítési valószínűségének korlátozására és hirdetési tevékenységünk hatékonyságának mérésére használjuk. Lehetséges, hogy ezeket az információkat harmadik személyekkel, pl. hirdetési hálózatokkal is megosztjuk. Ennek jogi alapját a GDPR 6. cikk. (1) bek. a) és f) pontja képezi. Az adatkezeléssel elérendő célok mögött a direktmarketing végrehajtása áll jogos érdekként. Önnek bármikor jogában áll adatainak ilyenfajta hirdetési célok érdekében történő kezelése ellen tiltakozni. Erre a célra a következőkben megadjuk az egyes szolgáltatások letiltási lehetőségeit (opt-out). Egyéb megoldásként böngészője beállításaival is blokkolhatja a cookie-k elfogadását.

14 Social Bookmarks (Közösségi könyvjelzők)

Weboldalunkba úgynevezett Social Bookmarks elemeket (pl. a Facebook, Twitter és Xing szolgáltatóktól) építettünk be. A Social Bookmarks könyvjelzők olyan Internetes könyvjelzők, amelyekkel az ilyen szolgáltatás felhasználója hivatkozásokat és hírforrásokat gyűjthet. Az ilyen könyvjelzők weboldalunkon azonban csak a megfelelő szolgáltatásokra mutató hivatkozásként szerepelnek. A beágyazott grafikára kattintva jut el az adott szolgáltató weboldalára, tehát a szolgáltató csak akkor kap felhasználói információkat Önről. Személyes adatainak ilyen weboldalak használata során történő kezeléséről a mindenkori szolgáltató adatvédelmi szabályzatában talál további információkat.

15 Adattovábbítás

Adatait alapvetően nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha erre törvény kötelez minket, vagy ha az adatok továbbítása szerződés végrehajtásához szükséges, vagy ha Ön az adatainak továbbításához előzőleg kifejezett hozzájárulását adta.

Az olyan külső szolgáltatók és partnervállalatok, mint például az Internetes fizetési szolgáltatók vagy a kiszállítással megbízott szállítóvállalat, csak akkor kapják meg az Ön adatait, ha az az Ön rendelésének teljesítéséhez szükséges. Ilyen esetekben azonban csak a legkevesebb szükséges adatot továbbítjuk részükre. Amennyiben az általunk megbízott szolgáltatók kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, akkor a GDPR 28. cikk szerint végzett adatfeldolgozás keretében garanciát kérünk arra, hogy a szolgáltatók ugyanúgy betartsák az adatvédelmi törvény előírásait. Kérjük, tekintse meg a mindenkori szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatát is. A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokért az adott szolgáltató felelős, emellett mi az ésszerűség keretein belül ellenőrizzük, hogy a szolgáltatók betartják-e a törvényi által előírt követelményeket.

Arra törekszünk, hogy adatait az EU-n/EGK-n belül kezeljük/dolgoztassuk fel. Előfordulhat azonban, hogy olyan szolgáltatót bízunk meg, aki az adatokat az EU-n/EGK-n kívül dolgozza fel. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adatainak továbbítását megelőzően a címzett biztosítsa az adatok megfelelő védelmét. Ez alatt azt értjük, hogy EU-standard szerződéseken vagy olyan megfelelőségi határozaton keresztül, mint az EU-Privacy Shield, az adatok olyan szintű védelmét érjük el, amely az EU-n belül alkalmazott szabványokkal összemérhető.

16 Adatbiztonság

Széleskörű technikai és üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az Ön adatait megóvjuk a véletlen vagy szándékos manipuláció, adatvesztés, megsemmisülés vagy jogosulatlan személyek hozzáférése ellen. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és a technológia fejlődéséhez igazítjuk.

2018. májusi változat